1. Przejdź do Treść
 2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 25 marca 2021 r.

Zajęcia aktywności fizycznej dla pracowników UAM

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM w Poznaniu organizuje zajęcia aktywności fizycznej dla pracowników UAM, z możliwością dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zajęcia rozpoczynają się  1 kwietnia 2021 roku i trwają do 30 czerwca 2021 roku.

Ze względu na obostrzenia dotyczące pandemii, zajęcia w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzone będą w oparciu o aplikacje umożliwiającą pracę zdalną (Microsoft Teams).

Dofinansowanie obejmuje zajęcia, które odbywają się w następujących terminach:

Zajęcia z prowadzącym:

 • Joga – wtorek godz. 18.00-19.00 oraz czwartek godz. 18.00-19.00;
  mgr Violetta Prusińska
 • Zdrowy Kręgosłup –  czwartek godz. 17.15-18.15
  mgr Barbara Machyna
 • Zdrowy kręgosłup – poniedziałek godz. 17.00-18.00; oraz wtorek godz. 17.00-18.00
  mgr Joanna Kusa
 • Trening funkcjonalny — środa godz. 19.00-20.00
  mgr Karolina Perz
 • Pilates – poniedziałek godz. 19.00-20.00 oraz środa godz. 19.00-20.00
  mgr Joanna Purat
 • Pilates – czwartek godz. 18.00-19.00
  mgr Marta Gębala

Zgłoszenia, zapisy, składanie wniosków:

– Informacje, zapisy oraz potwierdzenie zgłoszenia i przyjęcie do grupy następuje pocztą elektroniczną na adres: swfis@amu.edu.pl najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2021 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

– Wniosek w postaci skanu lub zdjęcia oryginału wypełnionego wniosku – link: Zał. nr 11 druk dofinansowanie zajęcia sportowe UAM 2021.doc należy składać pocztą elektroniczną na adres: swfis@amu.edu.pl w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2021 roku na druku obowiązującym w 2021 roku.

Oryginał wypełnionego wniosku załączonego do wiadomości mailowej należy dostarczyć osobiście, przysłać pocztą wewnętrzną lub pocztą tradycyjną do Sekcji Socjalnej Centrum Spraw Pracowniczych, pok. nr 29 ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Koszt zajęć i wysokość dofinansowania:

Rodzaj zajęć aktywności fizycznej

Całkowity koszt zajęć dla 1 pracownika

I przedział
dochodu na członka rodziny w roku 2020 do kwoty 3900 brutto

Il przedział                    
dochodu na członka rodziny w roku 2020 powyżej 3900 zł do 5850 zł brutto

III przedział  

dochodu na członka rodziny w roku 2020 powyżej 5850 zł do 7800 zł brutto

IV przedział 
dochodu na członka rodziny o dochodach w roku 2020 powyżej kwoty 7800 zł brutto

Odpłatność pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS

Odpłatność pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS

Odpłatność pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS

Odpłatność pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS

20%

80%

30%

70%

40%

60%

50%

50%

 

         

Pilates                         

12 zajęć

130

26

104

39

91

52

78

65

65

Zdrowy kręgosłup

12 zajęć

130

26

104

39

91

52

78

65

65

Joga                  

12 zajęć

130

26

104

39

91

52

78

65

65

Trening funkcjonalny

12 zajęć

130

26

104

39

91

52

78

65

65

 

         

Dofinansowanie z ZFŚS podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Forma odpłatności

Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do zajęcia aktywności fizycznej osobie uprawnionej realizowane będzie po dostarczeniu do Sekcji Socjalnej oryginału wypełnionego wniosku załączonego do wiadomości mailowej.

Złożenie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na potrącenie z wynagrodzenia opłaty za zajęcia, nawet jeśli nastąpi z niej rezygnacja, w czasie ich trwania.

Różnica odpłatności będzie potrącana z wynagrodzenia z dołu, nie później niż do 10-tego dnia miesiąca kalendarzowego po zakończonych zajęciach.

W przypadku niemożliwości potrącenia różnicy odpłatności z wynagrodzenia uprawniona osoba zobowiązana jest uiścić opłatę na konto ZFŚS (JAM: BZ WBK nr 84 1090 1362 0000 0000 3602 3597 tytułem „zajęcia  aktywności fizycznej I kw. 2021 r.”